S. 33 (2019)

Mục lục

Bài viết

NGHIÊN CỨU HOÁN CẢI HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU KIỂU CHẾ HÒA KHÍ ĐỘNG CƠ Ô TÔ CORONA 1989 THÀNH KIỂU ĐIỀU KHIỂN PHUN NHIÊN LIỆU – ĐÁNH LỬA ĐIỆN TỬ Tóm tắt PDF
Nguyễn Thành Sa, Phạm Văn Thức 3
NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG KHUYẾT TẬT RỖ BẰNG CÔNG NGHỆ ĐÚC FURAN SỬ DỤNG PHẦN MỀM PROCAST Tóm tắt PDF
Trần Pháp Đông 11
TỐI ƯU THÔNG SỐ HÌNH DÁNG TÀU THEO HƯỚNG GIẢM SỨC CẢN ÁP DỤNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Ngọc Hoa 16
PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH ĐIỆN DUNG - ĐIỆN TRỞ MỞ RỘNG CHO VỈA BƠM ÉP NƯỚC TRONG GIAI ĐOẠN THU HỒI DẦU SƠ CẤP Tóm tắt PDF
Trần Thị Mai Hương 24
ASSESSMENT OF NON-LINEAR REGRESSION APPROACH FOR BACK-ANALYSIS ON TUNNELLING-INDUCED SURFACE SETTLEMENT– A CASE STUDY IN HO CHI MINH CITY Tóm tắt PDF
Lê Thanh Bình 32
NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH VÀ HÀNH VI QUA ĐƯỜNG CỦA NGƯỜI ĐI BỘ TẠI NÚT GIAO THÔNG CÓ ĐÈN TÍN HIỆU Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt PDF
Đoàn Hồng Đức 39
NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG XỈ THÉP TÁI CHẾ GIA CỐ XI MĂNG LÀM LỚP MÓNG ĐƯỜNG Ô TÔ Tóm tắt PDF
Mai Hồng Hà 46
ẢNH HƯỞNG ĐẶC TÍNH CẢNG ĐẾN HIỆU QUẢ KHAI THÁC CẢNG CONTAINER VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Hà Minh Hiếu 54
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CỦA HỆ THỐNG GIS TRONG VIỆC ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA HỆ THỐNG VẬN TẢI ĐƯỜNG SÔNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tóm tắt PDF
Nguyễn Minh Đức 60
PHÁT TRIỂN LOGISTICS PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU CHO ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tóm tắt PDF
Phạm Văn Tài 65
THỰC TRẠNG GIÁ NHÓM CỔ PHIẾU DOANH NGHIỆP VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM 2015 - 2018 Tóm tắt PDF
Huỳnh Chí Giỏi 72
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN HOẠT ĐỘNG LOGISTICS TRONG NGÀNH SẢN XUẤT XI MĂNG VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Phạm Văn Tài 80
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NGUỒN NHÂN LỰC DU LỊCH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tóm tắt PDF
Trần Chánh Trung 87
GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VỚI CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 Tóm tắt PDF
Vũ Ngọc Lanh 93
QUẤY RỐI TÌNH DỤC VÀ PHÒNG CHỐNG QUẤY RỐI TÌNH DỤC TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Tóm tắt PDF
Ngô Thị Thùy Dung 99
LỐI SỐNG CỦA DOANH NHÂN VÀ VIỆC HOÀN THIỆN CÁC CHẾ ĐỊNH BẮT BUỘC Tóm tắt PDF
Nguyễn Hoàng Phương 105