Tạp chí Khoa học và công nghệ Giao thông vận tải, S. 30 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỘT SỐ YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐỘNG LỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

Phạm Quang Văn, Lê Văn Trọng, Huỳnh Văn Kiệt, Hoàng Thị Xuân

Tóm tắt


Tạo động lực nghiên cứu khoa học (NCKH) của sinh viên đang là vấn đề được các trường đại học rất quan tâm trong giai đoạn hiện nay. Bằng phân tích lý thuyết và khảo sát thực tế tại Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (ĐH GTVT TP.HCM), nhóm tác giả đã phân tích, đánh giá và đo lường được năm yếu tố chính tác động đến động lực nghiên cứu khoa học của sinh viên là: (1) Chính sách của nhà trường; (2) Sinh viên; (3) Cơ sở vật chất; (4) Cơ quan thực tập – doanh nghiệp; (5) Giảng viên từ đó đưa ra những đề xuất để tạo động lực NCKH của sinh viên.


Toàn văn: PDF