Tạp chí Khoa học và công nghệ Giao thông vận tải, S. 30 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG XÚC TÁC QUANG TITANATE NANOTUBES XỬ LÝ MÀU PROCION MX TRONG NƯỚC

Võ Nguyễn Xuân Quế, Ngô Vĩnh An, Trần Thịnh, Nguyễn Nhật Huy

Tóm tắt


Nghiên cứu được tiến hành để xử lý màu của thuốc nhuộm Procion MX bằng xúc tác quang TiO2 dạng ống nano (TNTs). Ảnh hưởng của pH trong quá trình xử lý axít đến hoạt tính khử màu của xúc tác đã được khảo sát. Kết quả cho thấy pH của dung dịch axít có ảnh hưởng mạnh đến khả năng khử màu của vật liệu xúc tác. Với thí nghiệm xử lý màu Procion MX, xúc tác TNTs được xử lý axít ở pH 1,6 và nung ở 600oC cho hiệu suất xử lý cao nhất, đạt đến 100% sau 180 phú t tiến hành xử lý. Nguyên nhân có thể là do vật liệu TNTs đạt được tối ưu về thành phần cấu trúc pha tinh thể cũng như diện tích bề mặt riêng ở điều kiện này. Nghiên cứu này góp phần vào việc ứng dụng TNTs như là một công nghệ xử lý bậc cao trong xử lý màu nước thải dệt nhuộm cũng như các hợp chất hữu cơ khó phân hủy sinh học trong môi trường nước.


Toàn văn: PDF