Tạp chí Khoa học và công nghệ Giao thông vận tải, S. 30 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG, TÍNH TOÁN SỰ TƯƠNG TÁC THỦY ĐỘNG GIỮA CHONG CHÓNG VÀ THÂN TÀU BẰNG PHƯƠNG PHÁP RANSE

Trần Ngọc Tú

Tóm tắt


Bài báo trình bày kết quả mô phỏng tính toán các hệ số tương tác giữa chong chóng và thân tàu dựa trên phương trình Navier – Stokes với số Reynolds trung bình (RANSE). Để thu được các hệ số tương tác thủy động giữa chong chóng và thân tàu, bài báo tiến hành mô phỏng tính toán ba bài toán gồm: Tính toán lực cản tàu, tính toán các thông số th ủy động của chong chóng tự do và mô phỏng chong chóng làm việc sau thân tàu. Phương pháp toàn miền chất lỏng quay được sử dụng trong mô phỏng chong chóng tự do. Phương pháp chuyển động của vật rắn tuyệt đối được sử dụng trong mô phỏng chong chóng làm việc sau thân tàu, chuyển động quay của chong chóng được mô phỏng bằng việc sử dụng kỹ thuật lưới trượt. Ảnh hưởng của mặt thoáng trong mô phỏng lực cản tàu và chong chóng sau thân tàu được mô phỏng bằng phương pháp thể tích chất lỏng. Để kiểm tra độ tin cậy của kết quả mô phỏng, bài báo sử dụng mô hình tàu hàng rời của Nhật Bản (JBC) để tính toán và so sánh với kết quả thử mô hình. Bộ giải được sử dụng trong nghiên cứu này là phần mềm CFD Star - CCM+.

Toàn văn: PDF