Tạp chí Khoa học và công nghệ Giao thông vận tải, S. 30 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ VẬN HÀNH HỘI NGHỊ, TẠP CHÍ ONLINE

Nguyễn Thị Ngọc Mai, Đặng Nhân Cách, Vũ Ngọc Bích

Tóm tắt


Cùng với xu hướng phát triển công nghệ 4.0, Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng áp dụng Công nghệ thông tin một cách sâu rộng trong giáo dục, đào tạo, nghiên cứu và phát triển. Việc tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học hay vận hành một tạp chí trực tuyến (online) liên quan nhiều đến công nghệ thông tin. Đề tài nghiên cứu này nhóm tác giả sẽ tập trung tìm hiểu quy trình, các nền tảng phù hợp để phát triển hệ thống thông tin nhằm đáp ứng nhu cầu trên. Từ lúc tác giả nộp bài, đến phân công phản biện, chấp nhận và đăng tạp chí online. Tất cả sẽ được thực hiện thông qua hệ thống này, qua đó nghiên cứu này sẽ giúp cho Nhà trường hay các tổ chức khác có nhu cầu tương tự lựa chọn được nền tảng tốt và phù hợp để áp dụng cho mình.


Toàn văn: PDF